สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มูลแก้ว
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ลอพอ
 
1. นายรัฐพล  อินไชสา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุชาดา  นาแก้ว
 
1. นางสาวกัลยา  ภูมิมาลา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวรรัตน์  วารีรัตน์
 
1. นางสาวกัลยา  ภูมิมาลา
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  กันธวงค์
 
1. นางสาวกัลยา  ภูมิมาลา
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปราณปรียา  กันทา
2. เด็กหญิงวชิราวัลย์  นันต๊ะ
3. เด็กหญิงสาคร  ชัยศรี
 
1. นางสาววิสา  ขานวล
2. นายอนุพล  ตนชื่อ
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดูแฮ
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ห่อเงิน
3. เด็กหญิงพัชริดา  เกศสุภาพงษ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  แปงจิ่งต่า
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนงคราญ  เพชรชมภู
 
1. นายสิทธิพงษ์  แปงจิ่งต่า
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจตุพร   ไขปัญญา
2. เด็กหญิงอนุธิดา    ใจเย็น
 
1. นายสิทธิพงษ์   แปงจิ่งต่า
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนภา   เลาหมี่
2. เด็กหญิงสุนารี   เลาหมี่
 
1. นายสิทธิพงษ์   แปงจิ่งต่า
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายภราดร  ว่างเวง
2. เด็กชายโอภาส  ลายงาม
 
1. นายสุทิน  ทองคำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุนันตา
 
1. นางสาวศรัญญา  สุวรรณ์