สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิตต์กาญจนา  เตจ๊ะ
 
1. นายธวัชชัย  สิทธิ
 
2 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายธงรบ  ย่างสุข
 
1. นายสิทธิพงษ์  แปงจิ่งต่า
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 21 1. เด็กหญิงกนิดา  โทเอ
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ปัญญาดา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายชาญชัย  เดือนแจ่ม
 
1. นางสาวศรัญญา  สุวรรณ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงชฎาพร  กาทู
2. เด็กหญิงนภาลัย  สุขคำ
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  กาเกตุ
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ปัญญาดา