สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายวศิน   ยืนยงคิรีมาศ
 
1. นางสาวพรพรรณ   เรืองไรรัตนโรจน์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงนันทินี   เลาลี
 
1. นางสาวพรพรรณ   เรืองไรรัตนโรจน์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.75 เงิน 24 1. เด็กหญิงรวิวรรณ   เริงไม
 
1. นางวารีย์    นิติคุณชัย
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์   เลาหาง
2. เด็กหญิงรุ้งทอง   แซ่ลี
 
1. นางสาวพรพรรณ  เรืองไรรัตนโรจน์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอรัญญา   เลาหาง
 
1. นายธนาดุล   เลาลี
 
6 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวีรกรณ์    เลาลี
2. เด็กชายสุรเกียรติ   ลีธนายง
 
1. นางกิ่งดาว   ปัญญา
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชาย เสกสรร   ไชยหาญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์   ภูริบริบูรณ์
 
1. นายธนาดุล   เลาลี
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กชายณัฐพล  ขจิตเพชรจรัส
 
1. นายธนาดุล   เลาลี
 
9 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุรีพร   เลาหาง
2. เด็กหญิงสายฝน    สินเสร้า
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    เลาลี
 
1. นางเพ็ญศรี   ขันคำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   เลาจาง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   จีจู
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรัญญา   เลาหาง
 
1. นางรวีพร   ครุ่ยทอง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุกันยา    แซ่หาญ
2. เด็กชายสุรชัย   ลีธนายง
 
1. นางรวีพร   ครุ่ยทอง
 
13 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิง ยุวดี   ขจิตเพชรจรัส
2. เด็กหญิงจันทกานต์   ขจิตเพชรจรัส
3. เด็กหญิงดารากร  เลาลี
 
1. นายชัชวาล   ปรัง
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงลัดดา   ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายชัชวาล   ปรัง
 
15 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันยา   ภูริบริบูรณ์
 
1. นายชัชวาล   ปรัง
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชาดา   เลาจาง
 
1. นางสาวชิดชนก   แก้วมณี
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 17 1. เด็กชายนพเก้า    เลาหาง
2. เด็กชายวทัญญู   เลาหาง
 
1. นางสาวพิกุลศรี   ชัยชิต
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายดนุพล   เลาหาง
2. เด็กชายวรวิช   พนากังวาน
3. เด็กชายเกรียงไกร    เลาวือ
 
1. นายวุฒิชัย   แก้วใจ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายถนอมศักดิ์   เลาวือ
2. เด็กชายพงศกรณ์   แซ่จาง
3. เด็กชายสมเกียรติ   แซ่ลี
 
1. นายนิติ   วุฒิธนากรกุล
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล   เลาหาง
2. เด็กชายนีติพงษ์   ภูริบริบูรณ์
 
1. นายนิติ  วุฒิธนากรกุล
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย   เลาหาง
2. เด็กชายอโณทัย   ทรงกิตติกุล
 
1. นายนิติ   วุฒิธนากรกุล
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายทรงเกียรติ   แซ่ลี
2. เด็กชายประยุทธ์   เลาหาง
 
1. นายวุฒิชัย   แก้วใจ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรรณิกา    ภูริบริบูรณ์
2. เด็กหญิงอรทัย    ภูริบริบูรณ์
 
1. นายนิติ   วุฒิธนากรกุล
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายนิพิฐ   เลาหาง
2. เด็กชายบุพกร   แซ่โซ้ง
3. เด็กชายสุรพงษ์   แซ่ย่าง
 
1. นายนิติ   วุฒิธนากรกุล
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนพร   แซ่จาง
2. เด็กหญิงภัทราพร   แซ่ลี
3. เด็กหญิงสุธิมา    เลาลี
 
1. นายนิติวุฒิ    ธนากรกุล
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมนฤดี    เลาหาง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุภวรรณ    เลาหาง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
28 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทิพวงศ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   จีจู
 
29 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวรรณกานต์   เลาหาง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   โกวิทพนาดร
2. เด็กหญิงมลฤดี   เลาลี
3. เด็กหญิงสิริพร   เลาหาง
 
1. นางกิ่งดาว   ปัญญา
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เลาหาง
2. เด็กหญิงเบญจพร   บึทู
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    เลาหาง
2. เด็กชายชัยชนะ   บึทู
 
1. นางสาวศิริลักษณ์    จีจู
 
33 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา    เลาหมี่
2. เด็กหญิงนฤมล   แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงพัชรี   แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงภัทรา   เลาหาง
5. เด็กหญิงสิริรัตน์    สินจ้าง
6. เด็กหญิงเยาวเรศ    เลาลี
 
1. นางสาวชิดชนก  แก้วมณี
2. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
34 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุภา   เลาหาง
2. เด็กชายอัครเดช   แซ่ลี
3. เด็กหญิงเอื้อมพร   สินจ้าง
 
1. นางกิ่งดาว    ปัญญา
 
35 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกียรติชัย   แซ่ว่าง
2. เด็กชายเจษฎา   เลาหาง
3. เด็กชายเตวิช   แซ่ว่าง
 
1. นายวุฒิชัย   แก้วใจ
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนำพล   แซ่ลี
2. เด็กชายแสงธรรม   เกียรติโอฬารกุล
 
1. นางกิ่งดาว   ปัญญา
 
37 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงยุพิน    เลาหาง
 
1. นายชัชวาล    ปรัง
 
38 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา   อินตาพิทักษ์
 
1. นางสาวชิดชนก   แก้วมณี
 
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 14 1. เด็กชายกองทัพ  อนุชิตพงศกร
2. เด็กชายธนกร  เลาลี
3. เด็กชายลีศึก  ขจิตเพชรจรัส
 
1. นางรัตนาพร  จันทร์แก้ว