สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายวศิน   ยืนยงคิรีมาศ
 
1. นางสาวพรพรรณ   เรืองไรรัตนโรจน์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงนันทินี   เลาลี
 
1. นางสาวพรพรรณ   เรืองไรรัตนโรจน์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กชายณัฐพล  ขจิตเพชรจรัส
 
1. นายธนาดุล   เลาลี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายถนอมศักดิ์   เลาวือ
2. เด็กชายพงศกรณ์   แซ่จาง
3. เด็กชายสมเกียรติ   แซ่ลี
 
1. นายนิติ   วุฒิธนากรกุล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรรณิกา    ภูริบริบูรณ์
2. เด็กหญิงอรทัย    ภูริบริบูรณ์
 
1. นายนิติ   วุฒิธนากรกุล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เลาหาง
2. เด็กหญิงเบญจพร   บึทู
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    เลาหาง
2. เด็กชายชัยชนะ   บึทู
 
1. นางสาวศิริลักษณ์    จีจู