สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.75 เงิน 24 1. เด็กหญิงรวิวรรณ   เริงไม
 
1. นางวารีย์    นิติคุณชัย
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์   เลาหาง
2. เด็กหญิงรุ้งทอง   แซ่ลี
 
1. นางสาวพรพรรณ  เรืองไรรัตนโรจน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรัญญา   เลาหาง
 
1. นางรวีพร   ครุ่ยทอง
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิง ยุวดี   ขจิตเพชรจรัส
2. เด็กหญิงจันทกานต์   ขจิตเพชรจรัส
3. เด็กหญิงดารากร  เลาลี
 
1. นายชัชวาล   ปรัง
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงลัดดา   ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายชัชวาล   ปรัง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายดนุพล   เลาหาง
2. เด็กชายวรวิช   พนากังวาน
3. เด็กชายเกรียงไกร    เลาวือ
 
1. นายวุฒิชัย   แก้วใจ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายทรงเกียรติ   แซ่ลี
2. เด็กชายประยุทธ์   เลาหาง
 
1. นายวุฒิชัย   แก้วใจ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายนิพิฐ   เลาหาง
2. เด็กชายบุพกร   แซ่โซ้ง
3. เด็กชายสุรพงษ์   แซ่ย่าง
 
1. นายนิติ   วุฒิธนากรกุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทิพวงศ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   จีจู
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   โกวิทพนาดร
2. เด็กหญิงมลฤดี   เลาลี
3. เด็กหญิงสิริพร   เลาหาง
 
1. นางกิ่งดาว   ปัญญา
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงยุพิน    เลาหาง
 
1. นายชัชวาล    ปรัง