สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา    ศรีเจริญ
 
1. นางวันเพ็ญ    เจิมจันทร์