สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายธนกฤต  ใจพล
2. เด็กชายธนภูมิ  ชัยพงษ์
 
1. นางสาวจามรี  จารุบุณย์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายหลาว   ลุงละ
 
1. นางสาวจามรี  จารุบุณย์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   กติกาสติ
 
1. นางศิโรรัตน์    บุญเกิดไวย์
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายมงคล    ชัยหมู
2. เด็กชายศุภชัย   น้ำแก้วเพชร
 
1. นางศิโรรัตน์   บุญเกิดไวย์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 27 1. เด็กชายทุน  จุมเมือง
2. เด็กชายยุ  ลุงคำ
3. เด็กชายอองเงิน  ลุงหลู
 
1. นางสาวสุพัตร์  มณีเวช