สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญเนตร
 
1. นางเครือวัลย์  อยู่เป็ง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงคำหนุ่ม  ลุงยอด
 
1. นางนิภาพร  ใจมูล
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แคว้นดอนฉิม
 
1. นางนิภาพร  ใจมูล
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพร  งามเลิศ
2. เด็กชายปวีณวัช  ธรณ์เทพ
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายกมล  อิ่นคำ
2. เด็กชายสมภพ  จะบี๋
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงลิดา  จะฟะ
2. เด็กหญิงวาสนา  จะอื่อ
3. เด็กหญิงสุนิสังข์  จะฟะ
4. เด็กหญิงอรวี  คำเชียง
5. เด็กชายเจษฎากร  แสนคำลือ
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายจะอือ  กมลปัตร
2. เด็กหญิงเขมมิกา  ทองไชย
 
1. นางเกตุอรุณ  กล่อมเกลา
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กชายซานอ่อง  ลุงคำ
 
1. นางเครือวัลย์  อยู่เป็ง
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  จาจา
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  -
 
1. นางนิภาพร  ใจมูล
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงธีรกานต์  แสนทบ
 
1. นางนิภาพร  ใจมูล
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวงศกร  ธงชัย
2. เด็กชายหนุ่ม  วิมล
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายชัชชัย  ศรีหมี่
2. เด็กหญิงพิชากร  คำเชียง
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาเยอะ
 
1. นางนิภาพร  ใจมูล
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรดา  แสนหน่อ
2. เด็กชายธีนกร  อมรศิริสิงขร
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกวินภพ  แก่หล้า
2. เด็กชายโมเซ  จะก่า
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายกวินภพ  แก่หล้า
 
1. นางเครือวัลย์  อยู่เป็ง
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีนกร  อมรศิริสิงขร
 
1. นางเครือวัลย์  อยู่เป็ง