สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงคำหนุ่ม  ลุงยอด
 
1. นางนิภาพร  ใจมูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงลิดา  จะฟะ
2. เด็กหญิงวาสนา  จะอื่อ
3. เด็กหญิงสุนิสังข์  จะฟะ
4. เด็กหญิงอรวี  คำเชียง
5. เด็กชายเจษฎากร  แสนคำลือ
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายจะอือ  กมลปัตร
2. เด็กหญิงเขมมิกา  ทองไชย
 
1. นางเกตุอรุณ  กล่อมเกลา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  จาจา
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายชัชชัย  ศรีหมี่
2. เด็กหญิงพิชากร  คำเชียง
 
1. นายสุชาติ  ขุนน้ำ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาเยอะ
 
1. นางนิภาพร  ใจมูล
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายกวินภพ  แก่หล้า
 
1. นางเครือวัลย์  อยู่เป็ง