สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชาริสา  ศิวายพราหมณ์
 
1. นางศิวิไลส์  ทแกล้วพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 23 1. นายธราดล   แสงน้อย
 
1. นางรุ่งนภา   เกตุบุญเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชรพร  รัตนแผ่
 
1. นางราชัญ  กาไชย
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงเสาวนิต  ฝั้นสาย
 
1. นางพนินทร  มณีวรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปณิดา  งามเลิศ
 
1. นางราชัญ  กาไชย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปันดิ
2. เด็กชายอภิชาติ  ลุงลืน
 
1. นางสาวอัญชลี  สุวรรณ
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เรือแก้ว
2. เด็กหญิงเอสาว  ลุงยี่
 
1. นายยุทธนันท์  มาแดงสาย