สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวจันทร์จิรา  โจ่ป้อ
 
1. นางสาวปกีรตา  การะหงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงรจนา  คำมูล
 
1. นางสาวณัฐณิชา  บุญยืน
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายซาโมยี  เลายี่ปา
2. เด็กชายณัฐพล  แก่พันธ์
3. เด็กชายยุทธนา  จะหา
 
1. นายอคิศร  สุทธารณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84.67 ทอง 14 1. เด็กหญิงชุติมา  อะสือผะ
2. เด็กชายปิยะ  จะพู
3. เด็กหญิงแสงเหน่  อินต๊ะนนท์
 
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายการุณ  พอก๊ะ
 
1. นายเสฎฐฌา  กันทา
 
6 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ซื่อผะ
 
1. นายเสฎฐฌา  กันทา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธิติมา  จีนา
2. เด็กชายวีระ  แซ่หลี
3. เด็กชายอดุลย์  แซ่หมี่
 
1. นายระเบียบ  ขาวคม