สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงนภสร  แซ่หยาง
 
1. นายสมบูรณ์กฤช  แดงฟู
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายสุรัตน์  แซ่เฉิน
2. เด็กชายอาหลิ่ว  แซ่หลี่
 
1. นายพิภพ  วชิรประภากร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายนนท์  ซอยะแหลง
2. เด็กหญิงวิกานดา  แซ่หลี่
 
1. นางสาวจันทร์ทอง  ชินารักษ์
2. นางณิชารีย์  ศรีศักดา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่หวัง
 
1. นายไพโรจน์  ท้าวแก้ว