สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 1. เด็กชายปุ๊ด  อุ่นคำ
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ศรีสม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กชายพงษ์์พัฒ  ศรีชัย
2. เด็กชายพันธิสา  นายหล้า
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีวิโรจน์
2. นายเอกพันธ์  พรมวังขวา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ลุงยะซะ
2. เด็กหญิงหลู่  ลุงซอน
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีวิโรจน์
2. นายเอกพันธ์  พรมวังขวา
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 69.75 ทองแดง 14 1. เด็กชายสมชาย  นันตา
 
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรสุดา  นันต่า
2. เด็กหญิงยอน  ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงวรรณรดา  บุญส่ง
 
1. นางจันทร์ทิมา  คำบอนพิทักษ์
2. นางสาวเรณู  มูลงาม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 67.25 ทองแดง 22 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ติยะ
 
1. นายวัชรศักดิ์  ชมภูใหล