สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงชมภูนุช  รอก๊ะ
 
1. นางสาวรัชดา  ไชยมี
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่หมี่
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลาหมู่
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สินธุยา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงคำผน  -
 
1. นางจตุรพร  จันทร์เที่ยง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 21 1. นางสาวกุลธิดา  เลายี่ปา
2. นางสาววนิดา  ปิยะธัมมาวงค์
 
1. นายสมโภค  สมบูรณ์ผล
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุดาพร  เลาหรี่
 
1. นางจตุรพร  จันทร์เที่ยง
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงอะหมี่มะ  เลาเตา
 
1. นางจตุรพร  จันทร์เที่ยง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุดาพร  เลาหรี่
 
1. นางจตุรพร  จันทร์เที่ยง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.8 เงิน 16 1. เด็กชายชญานนท์  หลี่จา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  กันกา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 13 1. นางสาวกุลธิดา  เลายี่ปา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  กันกา