สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่หมี่
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลาหมู่
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สินธุยา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงคำผน  -
 
1. นางจตุรพร  จันทร์เที่ยง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.8 เงิน 16 1. เด็กชายชญานนท์  หลี่จา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  กันกา