สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปรียาณุช   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงแสงเดือน   ลายคำ
 
1. นางสาวปาหนัน   จอมนงค์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายสายัณต์  แสนใหม่
 
1. นายสมพงษ์  รักประชา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนวลดี  ลุงสาม
 
1. นางอุไร  ทนานิน
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายรัชชานนท์  ลุงติ๊
 
1. นายสมพงษ์  รักประชา
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงยุพา  ลุงทุน
2. เด็กหญิงรอด  ลุงหลู่
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เขื่อนเพชร
 
1. นางวรรณพร  กอบพึ่งตน
2. นายเชาวลิต  ก้อนคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายวัลลภ  ผัดเสาร์
2. เด็กชายสันติรัตน์  ลุงทุน
 
1. นางวรรณพร  กอบพึ่งตน
2. นายเชาวลิต  ก้อนคำ
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายอ่อง  ลุงหลาว
2. เด็กชายเมือง  ลุงสาม
 
1. นางวรรณพร  กอบพึ่งตน
2. นายเชาวลิต  ก้อนคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายวีรพล  อุตภิระ
2. เด็กชายหน่ิอ  ลุงสุ
 
1. นางสาววรรณพร  กอบพึ่งตน
2. นายเชาวลิต  ก้อนคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายชานนท์  ลุงออ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ซุ่นนะ
 
1. นายคม  กล่อมเกลา
2. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงค์สิทธิ์
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงทุน
2. เด็กหญิงธัญกมล  วงศ์สถาน
 
1. นางวันเพ็ญ  ชาวน่าน
2. นายวิทยา  ประยูร
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  รุ่งคำ
 
1. นางพัชรินทร์  โกฎิแก้ว
2. นายอภิชาติ  สุวพงษ์
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงรมย์นริน  ลุงจ่องต๊ะ
2. เด็กหญิงแดง  ปู่แหลง
 
1. นายบรรเจิด  วิมลสุจริต
2. นายอภิชาติ  สุวพงษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจุติพร  ไพรพนา
 
1. นางสุภัค  ถุงเกษแก้ว
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศิริภานันท์  โพงมา
2. เด็กหญิงอาริญา  ออต๊ะ
 
1. นางสุภัค  ถุงเกษแก้ว
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิระชัย   มหา
2. เด็กชายฉัตรชัย   มลแก้ว
 
1. นายสมพงษ์   รักประชา
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายภูชิต   ปู่หลอย
2. เด็กชายเสาร์   ลุงซู
 
1. นายสมพงษ์    รักประชา