สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงพล  สระแสงตา
2. เด็กชายเพชรพันธ์แท้  บาลเย็น
 
1. นายวิศรุต  บุญรังษี
2. นางสุพิศ  พรหมศรี
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสราวลี  ปีน้อย
2. เด็กหญิงอังคณารัตน์  เทียนจันทร์
 
1. นางวิภา  สมเกตุ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ลุงคำ
2. เด็กหญิงดาวประกาย  แก้วตา
3. เด็กหญิงเกศรา  ศรัทธาทวีกุล
 
1. นางวนารัตน์  บริบูรณ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสิทธิกร  ท้าวแก้ว
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กันคำ
 
1. นางฉวีวรรณ  ไข่แก้ว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายจุรานนนท์  ม่วงมา
 
1. นางสุพิศ  พรหมศรี