สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งละคร สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงแสงดาว  มีสุข
 
1. นางผ่องพรรณ  สวัสดิ์รักษ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิมพิกา  หางวา
 
1. นางผ่องพรรณ  สวัสดิ์รักษ์