สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เริงไม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ลี
 
1. นายณัฐพงษ์  ไชยเพ็ง
2. นายศิลป์ชัย  กาไชย
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.48 ทองแดง 16 1. เด็กชายภูริเดช  แซ่หาง
2. เด็กชายวัชระ  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายยุทธพงศ์  สายคำฟู
2. นางสาวศิรินภา  คิดอ่าน
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายชาณาทิพย์  เริงไม
2. เด็กชายแสงชัย  เริงไม
 
1. นายณัฐพงษ์  ไชยเพ็ง
2. นายศิลป์ชัย  กาไชย
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายปรีชา  เลาหาง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  เลาหาง
 
1. นายยุทธพงศ์  สายคำฟู
2. นางสาวศิรินภา  คิดอ่าน