สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสบคาบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจิราภา   นายจ่าม
 
1. นางศิริลักษณ์  สาระจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายกิ๊บ  ลุงต๋า
2. เด็กชายราเชนทร์  นามพิชัย
3. เด็กชายศุภฐิติ  สำลีร่วง
 
1. นางเบญจวรรณ  แสงบุญ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุชานันท์  นามพิชัย
 
1. นางอำพร  เดชโนนสังข์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 64.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงถิรพร  กึกก้อง
2. เด็กหญิงนัทธมน  บุุญมา
3. เด็กชายเจษฎา  นามพิชัย
 
1. นางศิริลักษณ์  สาระจันทร์
2. นางอำพร  เดชโนนสังข์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ตาสา
2. เด็กหญิงพิรานันท์  เรือนแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรวดี  กึกก้อง
 
1. นางศิริลักษณ์  สาระจันทร์
2. นางเบญจวรรณ  แสงบุญ