สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสบคาบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจิราภา   นายจ่าม
 
1. นางศิริลักษณ์  สาระจันทร์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 64.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงถิรพร  กึกก้อง
2. เด็กหญิงนัทธมน  บุุญมา
3. เด็กชายเจษฎา  นามพิชัย
 
1. นางศิริลักษณ์  สาระจันทร์
2. นางอำพร  เดชโนนสังข์