สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจอมคีรี สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฐิติชญา  จำปาทอง
 
1. นางณิชนันทน์  พรมแดน
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงภัทรดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  กันทะวงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 27 1. เด็กชายกานต์  -
2. เด็กหญิงวัตสิกา  หงษ์ภูคำ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  กันทะวงค์
2. นางณิชนันทน์  พรมแดน
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ใจเย็น
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  สุขเกษม
3. เด็กชายอรุณรัชช์  การะหงษ์
 
1. นายมนู  คำปวน
2. นางเครือวัลย์  การะหงษ์
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงศรีพร  ลุงก้อน
 
1. นางเครือวัลย์  การะหงษ์