สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 1. เด็กชายคีตภัทร  แก้วดวงใจ
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  การะหงษ์
 
1. นางเสาวณีย์  วงค์ศาโรจน์