สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผ่องใส
 
1. นางจุฑารัตน์  วงค์เมอะ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุษมงคล
 
1. นางนงลักษณ์  ขันคำ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงอุ่งส่า  ปู่มน
 
1. นางจุฑารัตน์  วงค์เมอะ
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงหมวยแสง  ลุงดิ่ง
2. เด็กหญิงแสงไข่  ลุงอ่อง
 
1. นางสาวโสภิดา  ทองดัง
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  สายอาทิตย์
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทรายแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  ขันคำ
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิราภา  สุดตา
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ปันแก้ว
3. เด็กหญิงเมษณี  อิ่นเงิน
 
1. นางอัจฉรา  ประยูรศิริ
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจริยา  สมณะ
2. เด็กชายชนะโชค  นามพิชัย
 
1. นางอัจฉรา  ประยูรศิริ
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐพล  เขื่อนเพชร
 
1. นางอัจฉรา  ประยูรศิริ
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายจิรายุ  คำแดง
 
1. นางอัจฉรา  ประยูรศิริ
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองแดง
2. เด็กหญิงกันท์ธิดา  ทองหวล
3. เด็กหญิงปนิชาติ  สุนันตา
 
1. นางสาวโสภิดา  ทองดัง
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐนัย   เลาหาง
2. เด็กชายธีรไนย   สามสาย
3. เด็กชายนพรัตน์   ผ่องแผ้ว
 
1. นางสุกัลยา  งานหมั่น
 
12 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายพันธกานต์    ชัยยา
2. เด็กชายหาญณรงค์   คันธะสุขี
 
1. นางสาวสุกัลยา  งานหมั่น
 
13 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจอมมอญ  นายคำซอน
2. เด็กชายสันติภาพ  ลายคำ
 
1. นางสาวโสภิดา  ทองดัง
 
14 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายภานุพงษ์  อุ่นคำ
2. เด็กชายอุทิศ  ลุงอ่อง
 
1. นางสาวโสภิดา  ทองดัง
 
15 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายกุมภา  หน่อคำ
2. เด็กชายอภิชาติ  เรือนแก้ว
 
1. นางสุกัลยา  งานหมั่น
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวัญเทศ
2. เด็กชายภาณุพันธ์  สนธิ
3. เด็กหญิงลักขณา  กองมูล
4. เด็กหญิงศุภรักษ์  อิริยะ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คงเพ็ชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์  นิมาพร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงสิตานัน  อุตะมัง
 
1. นางสุภัทยา  ทวีศรี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 19 1. เด็กชายภานุพงค์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงรัศมีจันทร์  ศรีนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์  นิมาพร
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายกาญจนา   ธรรมชัย
2. เด็กชายชนาธิป   แก้วใจมา
3. เด็กชายณัฐพงค์   ทรายแก้ว
 
1. นายอนุวัต  โปธา
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา   ฐานที่
2. เด็กหญิงสุธินี   จันตาเรือง
 
1. นายอนุวัต  โปธา
 
21 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิริยา  กาเรือง
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
22 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรกัญญา  ขันป๊ก
2. เด็กหญิงอาริยา  งามคาย
 
1. นางสาวณภิตา  ศิริมงคลภัค
 
23 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  สืบวงศ์
2. เด็กหญิงพิมนภา  กาเหล็ก
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
24 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงวีรยา  กาเรือง
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
25 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กองเมือง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟูไฟ
3. เด็กชายวรวิทย์  คำแก้ว
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
26 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวายุ  คำแดง
 
1. นางสาวณภิตา  ศิริมงคลภัค
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงพรธิวา  คันทะวงค์
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยา  ใจเย็น
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  คำแสน
 
1. นางสาวณภิตา  ศิริมงคลภัค
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงมัญชุพร  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงอรัญญา  ลุงทุน
 
1. นายวสันต์  สืบวงค์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ขันคำ
2. เด็กชายศราวุธ  อมรศักดิ์
3. เด็กชายเอกวิทย์  เลายี่ปา
 
1. นางสุกัลยา  งานหมั่น
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  ลายคำ
2. เด็กชายศราวุฒ  ยอดดี
3. เด็กชายอนุพงค์  สายสุข
 
1. นายอำมอน  ศรีเกตุ
2. นางเพลินพิศ  เรืองอ่อน
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ต๊ะนาง
2. เด็กหญิงลีลาวดี  ถาวินิจ
 
1. นางเพ็ญพรรณ  ชมถิ่น
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงกัญจพร  ยอดอนงค์
2. เด็กหญิงพรชนก  ศรีอำพร
 
1. นายวสันต์  สืบวงค์
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพวงผกา  แดงหม่อง
 
1. นางเพ็ญพรรณ  ชมถิ่น
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงศศิภา  ฐานที่
 
1. นางสุภัทยา  ทวีศรี
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนิตตา  ย่างงาม
 
1. นางโศจิรัตน์  ถิ่นหลวง
 
38 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงทีราพร  แสโพ
 
1. นางโศจิรัตน์  ถิ่นหลวง
 
39 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวาสนา  สำมะโน
 
1. นางโศจิรัตน์  ถิ่นหลวง
 
40 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เฟื่องคำ
2. เด็กหญิงวลี  แก้วใจมา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  คุณนำ
4. เด็กหญิงสุมิตรา  กันทา
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  อุ่นเรือน
 
1. นางโศจิรัตน์  ถิ่นหลวง
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงติ
 
1. นางสาวโสภิดา  ทองดัง
 
42 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  ลุงคำ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ลุงจ่า
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองคำ
 
1. นางสาวิตรี  กองสถาน