สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจริยา  สมณะ
2. เด็กชายชนะโชค  นามพิชัย
 
1. นางอัจฉรา  ประยูรศิริ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวาสนา  สำมะโน
 
1. นางโศจิรัตน์  ถิ่นหลวง