สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงหมวยแสง  ลุงดิ่ง
2. เด็กหญิงแสงไข่  ลุงอ่อง
 
1. นางสาวโสภิดา  ทองดัง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐพล  เขื่อนเพชร
 
1. นางอัจฉรา  ประยูรศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายจิรายุ  คำแดง
 
1. นางอัจฉรา  ประยูรศิริ
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายภานุพงษ์  อุ่นคำ
2. เด็กชายอุทิศ  ลุงอ่อง
 
1. นางสาวโสภิดา  ทองดัง
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายกุมภา  หน่อคำ
2. เด็กชายอภิชาติ  เรือนแก้ว
 
1. นางสุกัลยา  งานหมั่น
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา   ฐานที่
2. เด็กหญิงสุธินี   จันตาเรือง
 
1. นายอนุวัต  โปธา
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรกัญญา  ขันป๊ก
2. เด็กหญิงอาริยา  งามคาย
 
1. นางสาวณภิตา  ศิริมงคลภัค
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  สืบวงศ์
2. เด็กหญิงพิมนภา  กาเหล็ก
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ต๊ะนาง
2. เด็กหญิงลีลาวดี  ถาวินิจ
 
1. นางเพ็ญพรรณ  ชมถิ่น
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงศศิภา  ฐานที่
 
1. นางสุภัทยา  ทวีศรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนิตตา  ย่างงาม
 
1. นางโศจิรัตน์  ถิ่นหลวง
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงทีราพร  แสโพ
 
1. นางโศจิรัตน์  ถิ่นหลวง