สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผ่องใส
 
1. นางจุฑารัตน์  วงค์เมอะ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงอุ่งส่า  ปู่มน
 
1. นางจุฑารัตน์  วงค์เมอะ
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิราภา  สุดตา
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ปันแก้ว
3. เด็กหญิงเมษณี  อิ่นเงิน
 
1. นางอัจฉรา  ประยูรศิริ
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐนัย   เลาหาง
2. เด็กชายธีรไนย   สามสาย
3. เด็กชายนพรัตน์   ผ่องแผ้ว
 
1. นางสุกัลยา  งานหมั่น
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายพันธกานต์    ชัยยา
2. เด็กชายหาญณรงค์   คันธะสุขี
 
1. นางสาวสุกัลยา  งานหมั่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงสิตานัน  อุตะมัง
 
1. นางสุภัทยา  ทวีศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 19 1. เด็กชายภานุพงค์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงรัศมีจันทร์  ศรีนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์  นิมาพร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายกาญจนา   ธรรมชัย
2. เด็กชายชนาธิป   แก้วใจมา
3. เด็กชายณัฐพงค์   ทรายแก้ว
 
1. นายอนุวัต  โปธา
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิริยา  กาเรือง
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
10 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงวีรยา  กาเรือง
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
11 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวายุ  คำแดง
 
1. นางสาวณภิตา  ศิริมงคลภัค
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงพรธิวา  คันทะวงค์
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยา  ใจเย็น
 
1. นายศุภชัย  ภาคะเวทย์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงกัญจพร  ยอดอนงค์
2. เด็กหญิงพรชนก  ศรีอำพร
 
1. นายวสันต์  สืบวงค์
 
15 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เฟื่องคำ
2. เด็กหญิงวลี  แก้วใจมา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  คุณนำ
4. เด็กหญิงสุมิตรา  กันทา
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  อุ่นเรือน
 
1. นางโศจิรัตน์  ถิ่นหลวง
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  ลุงคำ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ลุงจ่า
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองคำ
 
1. นางสาวิตรี  กองสถาน