สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 1. เด็กชายกานต์  ลุงคำ
2. เด็กหญิงพิชญา  พรมปิง
3. เด็กหญิงวันนา  ลุงส่าง
 
1. นายนรเศรษฐ์  ตาคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66.23 ทองแดง 22 1. เด็กชายซื้อ  ลุงหย่า
2. เด็กชายอ่องเมือง  ไผ่ศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิคม  ศะริจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงจ่ามมวน  ลุงออ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เปิ้นจุ่ม
 
1. นางอชิรญา  ชูเทน