สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายจายแอ  กอยะ
 
1. นางสาวพวงเพชร  ใจแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายปภพ  ต๊ะเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  จันสม
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจ่าถิง  แซ่ลี่
 
1. นางสาวพวงเพชร  ใจแก้ว
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 27 1. เด็กชายศุภกิจ  พฤกษาตะคุ
 
1. นางสาวจันทิมา  อภิวงค์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายวิทูน  ลุงทุน
 
1. นางสาวจันทิมา  อภิวงค์
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงคำขิ่น  ลุงคำแหลง
2. เด็กชายปันจิ่ง   อุตะมะ
 
1. นางสาวจันทิมา  อภิวงค์
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปฐมพร  ลุงต๋า
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ลุงหวัง
 
1. นางสาวจันทิมา  อภิวงค์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงจิดาภา  จองติ
 
1. นางชญานิษฐ์  นันทศักดิ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจันทร์คำ  ลุงซุนติ
2. เด็กหญิงนิสา  ลุงติ
3. เด็กหญิงวรรณลี  ลุงตาล
4. เด็กหญิงหล้า  ลุงเล็ก
5. เด็กชายอนุศิษฎ์  สีโย
6. เด็กหญิงเปา  ลุงอุ้ย
 
1. นายประหยัด  โกฎแก้ว
2. นางสาวพวงเพชร  ใจแก้ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสนกัน
 
1. นางสุวารี  เทพสุรินทร์