สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายอาซี่  ลุงตี้
 
1. นางจุดี  หน่อสีดา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กันใจ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดีวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมล  ลุงต่า
2. เด็กชายนิกร  นายต่า
 
1. นายวัชระพงษ์  วงค์เทพ
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดีวงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.22 ทองแดง 18 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลุงซื่อ
2. เด็กชายเก่ง  สายไทย
 
1. นายวัชระพงษ์  วงค์เทพ
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายจันทร์  ลุงออ
2. เด็กชายทัช  อินทร์คำ
 
1. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายยอดคำ  จั่นต่า
2. เด็กชายส่วย  ลุงจาง
 
1. นางสาวเกศินี  จันทร์อ่อน
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
7 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายกนกพร  ลุงต่า
2. เด็กชายกมล  ลุงต่า
3. เด็กชายจายสี่  ลุงดี
4. เด็กชายจีรวัฒน์  อินกร
5. เด็กหญิงฐานิกา  พนาชุติมา
6. เด็กชายนิบรูณ์  ดอกแสง
7. เด็กหญิงพิมพา  ยอดธง
8. เด็กชายภราดร  ลุงคำ
9. เด็กชายมาวิน  กู่คำ
10. เด็กชายสมกานต์  ลุงต๊ะ
11. เด็กหญิงสรวย  ลุงติ
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  หน่อแก้ว
13. เด็กชายอังคาร  ลุงต๊ะ
14. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงมูหลิ่ง
15. เด็กหญิงเปา  ปิ่นหย่า
16. เด็กหญิงเปาคำ  ลุงทุน
17. เด็กหญิงเมี๊ยะอิ่ง  ลุงแดง
18. เด็กชายเมือง  ลุงกอ
19. เด็กหญิงเอสรา  ทองคำ
20. เด็กหญิงโสภาวรรณ  คะติ
 
1. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
2. นายถนุพันธ์  มูลเจริญ
3. นางภิญญพัชญ์  มูลเจริญ
4. นางยุพิน  ราษีสิทธิ์
5. นายสมเกียรติ  เจ็ตจง
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.28 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงแพร  สุนันท์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ก้อนแก้ว
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรอด  ลุงหลู่
 
1. นางผวรรณ์ตรี  หนูอุ่น
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทุน  งามดี
2. เด็กหญิงปี  คำแดง
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กันใจ
 
1. นายถนุพันธ์  มูลเจริญ
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดอนชัย  สุรีย์พรรณ
2. เด็กหญิงทิพภาพร  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงหอม  ปอก๊ะ
 
1. นายถนุพันธ์  มูลเจริญ
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  จองหลุ่
2. เด็กหญิงการุณย์  ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงซือ  หนั่นตอ
4. เด็กหญิงปาณิศา  พงษ์ส่า
5. เด็กหญิงปี  ลุงใส
6. เด็กหญิงอำภาพร  ศรีบุญราช
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  ประเสริฐยิ่ง
2. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
3. นางนิภา  วงศ์ใหม่
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายมาวิน  กู่คำ
2. เด็กชายไกรสร  ลุงหลู่
 
1. นางสาวจรัชนันท์  จันทร์ทิพย์
2. นายอดิศักดิ์  มาอินทร์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายก๋อนทอง  นั่นตา
2. เด็กหญิงพรรณวลี  ลุงหลู่
 
1. นางผวรรณ์ตรี  หนูอุ่น
2. นายพีรวิชญ์  ปันธิยะ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายจ่ามฟ้า  ลุงตา
2. เด็กชายเขียว  ลุงหลู่
 
1. นายถนุพันธ์  มูลเจริญ
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดีวงษ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนน  ลุงทุน
 
1. นายบุญรักษ์  ตนอุตร์