สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กันใจ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดีวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.22 ทองแดง 18 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลุงซื่อ
2. เด็กชายเก่ง  สายไทย
 
1. นายวัชระพงษ์  วงค์เทพ
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายจันทร์  ลุงออ
2. เด็กชายทัช  อินทร์คำ
 
1. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายยอดคำ  จั่นต่า
2. เด็กชายส่วย  ลุงจาง
 
1. นางสาวเกศินี  จันทร์อ่อน
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.28 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงแพร  สุนันท์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ก้อนแก้ว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายก๋อนทอง  นั่นตา
2. เด็กหญิงพรรณวลี  ลุงหลู่
 
1. นางผวรรณ์ตรี  หนูอุ่น
2. นายพีรวิชญ์  ปันธิยะ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายจ่ามฟ้า  ลุงตา
2. เด็กชายเขียว  ลุงหลู่
 
1. นายถนุพันธ์  มูลเจริญ
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดีวงษ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนน  ลุงทุน
 
1. นายบุญรักษ์  ตนอุตร์