สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายยศกร  ลุงเทย
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยะสุ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฉันชนก  นามหลง
2. นายณรงค์ฤทธิ์  บัวหอม
3. เด็กหญิงไท  สุวรรณ
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. นายชาติ  ทองอินทร์
2. นายอาปาน  ลุงคำ
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กชายสมชาย  น้ำเตียง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ตุ่นตา
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยะสุ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงนาหา  หิรัญไกรลาส
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.1 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนรินนิภา  ชะปัญญา
 
1. นายสาธิต  ชัยเมืองยอง