สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงดาว  คำใส
 
1. นางสุดใจ  เจริญสุข
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีอำภา
 
1. นางวัชรา  ชื่นตา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงฝน  นางจาง
 
1. นางสุดใจ  เจริญสุข
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยา  ลุงปิง
3. เด็กหญิงธิดา  ญัณณะ
 
1. นางสาวชวนพิศ  ประยูร
2. นายภูวนาถ  วรรณรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. นายจายหลง  มหา
2. เด็กหญิงช้อย  ลุงทุน
3. นายน้อย  ก๋าคำ
 
1. นายธัชพล  สุวรรณ์พงษ์
2. นางพรรณทิพา  เขื่อนเพชร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพรวิสา  ขวาเมือง
3. เด็กหญิงวรนุช  บุญปั๋น
4. เด็กหญิงสมใจ  คงคาใส
5. เด็กหญิงสุชาดา  จองจ่าน
 
1. นายธัชพล  สุวรรณ์พงษ์
2. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  น้อยมโน
2. นางสาวพรพรรณ  บุญนำ
3. นางสาวภิรมยา  แก้วทา
4. นางสาวสุพรรษา  จองคำมั่น
5. นางสาวเขมิกา  ลุงทุน
 
1. นายบรรลือศักดิ์  รักษากิจ
2. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นางสาวขนิษฐา  เขื่อนเพชร
2. นางสาวจิราภา  วิยะ
3. นายณัฐวุฒิ  ศรีปุริ
4. นายธนพล  จองนุ
5. นายเสาวฤทธิ์  จองเสน
 
1. นายบรรลือศักดิ์  รักษากิจ
2. นางสุดใจ  เจริญสุข
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นายวรินทร  จองนุ
 
1. นายบรรลือศักดิ์  รักษากิจ
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรธร  พรมจอง
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  มะโป
3. เด็กชายเหล่าต้า  ลุงอ่อง
 
1. นายจีรศักดิ์  คนสอาด
2. นางเพชรา  บุญธง
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 -    
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงศศิภา  ซุ่นต๊ะ
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรจิรา  พรมจอง
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.1 ทองแดง 5 1. นายเสกสรร  ปู่แหลง
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.9 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปัญญาคำ
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 35.67 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงทับทิม  นายจอง
2. เด็กชายสถาพร  จันตา
3. เด็กชายเฉลิมรัตน์  คำหล้า
 
1. นายจีรศักดิ์  คนสอาด
2. นางสาวชวนพิศ  ประยูร
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. นายปรัตถกร  กันธา
2. นายอนุสรณ์  ตาติวงค์
 
1. นายภูวนาถ  วรรณรัตน์
2. นางสุวรี  รักประชา
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผอบเงิน  บุญชู
 
1. นางสุวรี  รักประชา
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. นางสาวหทัยทิพย์  จอมแสง
 
1. นางเพชรา  บุญธง
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงนงนุช  จองหย่า
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  จะชี
3. เด็กหญิงอดิศา  ผักก่า
 
1. นายบรรลือศักดิ์  รักษากิจ
2. นางสุดใจ  เจริญสุข
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลนิภา  ศรีสม
 
1. นางอัมพร  ไชยวงค์