สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.1 ทองแดง 5 1. นายเสกสรร  ปู่แหลง
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.9 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปัญญาคำ
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. นายปรัตถกร  กันธา
2. นายอนุสรณ์  ตาติวงค์
 
1. นายภูวนาถ  วรรณรัตน์
2. นางสุวรี  รักประชา
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. นางสาวหทัยทิพย์  จอมแสง
 
1. นางเพชรา  บุญธง