สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณฑรัตน์  ลุงเล็ก
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  เครือกุณา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงชุติมา  ติยะ
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  เครือกุณา
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ออต๊ะ
 
1. นางนิตยา  แปงเพ็ชร
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายรัชพล  แซ่ต้วน
 
1. นางวิลาวัลย์  ชิตอินทร์
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุสุมา  แซ่ต๋วน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ติยะ
3. เด็กหญิงวรดา  ลุงมัก
 
1. นางสุพัฒ  เนรังษี
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.23 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติวรตา  นันตา
2. เด็กหญิงปรียานุช  แซ่จ้าว
3. เด็กหญิงโชติกา   นันตา
 
1. นายกล้ารบ  พุฒหมื่น
2. นายวิวัฒน์ชัย  เลาเท่า
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดลพร  ออต้า
2. เด็กหญิงธิดา  ดาวลอย
3. เด็กหญิงวริศรา  ลุงคำ
 
1. นายกล้ารบ  พุฒหมื่น
2. นายวิวัฒน์ชัย  เลาเท่า
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายยศพล  ลุงยานะ
2. เด็กชายสมชาย  ลุงสุ
3. เด็กหญิงสายสมร  แสงคำ
4. เด็กหญิงสุพิชชา  ลุงปัน
5. เด็กชายไจ่ปิง  แซ่ม่อ
 
1. นายเกียรติพงค์  อุ่นใจ
2. นางเนตรนภา  กันธะวงค์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 -1 -    
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงโนน  จองสาม
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สมพงษ์
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายศุภชัย  ลุงกอ
2. เด็กชายอาทิตย์  สุริยวงค์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คีรีวัฒนสกุล
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 80 ทอง 16 1. เด็กชายณรงศักดิ์  จิ่งต่า
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สร้อยเพชร
3. เด็กชายเอ  ลุงหลิ่ง
 
1. นางสาวอัจฉรา  โนคำ
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 19 1. เด็กชายทรงพล  ลายเฮิง
2. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ลุงจิ่ง
3. เด็กชายฝรั่ง  นายหน่อย
 
1. นางสาวอัจฉรา  โนคำ
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอชิรวิทย์  ลุงนุด
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สมพงษ์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุมาลี  จะกะ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สมพงษ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณี  ลุงตา
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ลงุวิ
3. เด็กชายยุทธศาสตร์  ลุงจ่า
 
1. นายสราวุธ  จินดาหลวง
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายจายทุน  ลุงวิ
2. เด็กชายวรวุฒิ  ลุงทุน
3. เด็กชายศิวัช  จะเออ
 
1. นายสราวุธ  จินดาหลวง
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิ้ม  สุนันตา
2. เด็กหญิงนาริศรา  ธรรมเฮิง
3. เด็กหญิงมาเยือน  ลุงหน่อ
 
1. นายนเรศ  สีธิใจ
2. นางเนตรนภา  กันธะวงค์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.5 เงิน 18 1. เด็กหญิงขวัญพร  ใหม่ดี
 
1. นางสาววรารัตน์  แพงเพ็ง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงหนุ่ม  ลายคำ
 
1. นางแสงเดือน  สุวรรณคีรียง