สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายรัชพล  แซ่ต้วน
 
1. นางวิลาวัลย์  ชิตอินทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.23 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติวรตา  นันตา
2. เด็กหญิงปรียานุช  แซ่จ้าว
3. เด็กหญิงโชติกา   นันตา
 
1. นายกล้ารบ  พุฒหมื่น
2. นายวิวัฒน์ชัย  เลาเท่า
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.5 เงิน 18 1. เด็กหญิงขวัญพร  ใหม่ดี
 
1. นางสาววรารัตน์  แพงเพ็ง