สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิ่ง   ลุงสู้
 
1. นางเรวดี  จันต๊ะพรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงคำปั๋ง   อินตา
2. เด็กชายณรงค์   ปันหล้า
3. เด็กชายณรงค์เดช   นามใจสุข
4. เด็กชายบุญธนา   จะเย
5. เด็กหญิงยอน   ลุงคำ
6. เด็กหญิงวิลาสินี   ไชยยา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วน้อย
8. เด็กหญิงเสาวณีย์   อินตา
9. เด็กชายเอกชัย   เรืองฤทธิ์
10. เด็กชายแสง   ลุงคำ
 
1. นายนพรัตน์   ทิพจร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงคำปี   ตานะ
2. เด็กหญิงจิ่งทอย   ปู่หล่อ
3. เด็กหญิงแสงเฮือน   เมืองนาย
 
1. นายภูวรักษ์   ต๊า