สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิ่ง   ลุงสู้
 
1. นางเรวดี  จันต๊ะพรม