สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัญธิการ์  มัชฌลีลา
 
1. นางอรพรรณ  เขื่อนล้อม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิตา  พานพิศุทธ์
 
1. นางอรพรรณ  เขื่อนล้อม
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริพัชร์   แซ่เจ๋า
 
1. นางอรพรรณ  เขื่อนล้อม
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายบุญมี  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงมล  ติวิ่น
 
1. นางมรกต  จาวสถาพร
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงคำหล้า  แซ่ยิ่ง
2. เด็กหญิงมณีนุช  คำอ่อง
 
1. นางอรพรรณ  เขื่อนล้อม
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายเมษา  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวสุกัญญา  สิงห์ฆะราช
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวดี  แซ่หยาง
 
1. นายสง่า  วรรณเลิศ
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกฤติญา  ลุงโอ
2. เด็กหญิงน๊อต  ลุงกุน
3. เด็กหญิงแสง  ลุงปาน
 
1. นายวุฒิชัย  ยอดศร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กชายนิรุทธิ์  ลุงซุ
 
1. นางมรกต  จาวสถาพร
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤสรณ์  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คำมา
3. เด็กชายศุภกร  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวสุกัญญา  สิงห์ฆะราช
2. นายอุดม  สาลี
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคำอิ่ง  ลุงกาน
2. เด็กหญิงคำเหย่น  ลุงกอ
3. เด็กหญิงธันยพร  ปัญญา
 
1. นางมรกต  จาวสถาพร
2. นายอุดม  สาลี
 
12 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติ  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงอรพิณ  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงเฉลิมแข  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวอำพร  สังบุญ
2. นายอุดม  สาลี
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่หว่าง
 
1. นายอุดม  สาลี
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมอนจิ่ง  ย่าจิ่งต๊ะ
 
1. นายอุดม  สาลี
 
15 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาฉิ่น  แซ่เฉิ่น
 
1. นายอุดม  สาลี
 
16 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาว  สิงห์คำ
 
1. นายอุดม  สาลี
 
17 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณิสารัตน์  แซ่โต้ง
2. เด็กหญิงแสงมล  ลุงหลิ่ง
 
1. นางมรกต  จาวสถาพร
2. นายอุดม  สาลี
 
18 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์แสง  ซอจิ่ง
 
1. นายอุดม  สาลี
 
19 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. นายอาหวู่  เบียผะ
2. เด็กหญิงอาเหมย  คำเฟือง
3. เด็กหญิงเหมย  ลุงคำ
 
1. นายสงบ  ผ่องพรรณ์
2. นายอุดม  สาลี
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  แซ่ย่าง
 
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์  วิวัฒนเจริญ
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัญชุพร  แซ่ย่าง
 
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์  วิวัฒนเจริญ
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจายน้อง  นายเล็ก
2. เด็กชายปวริศณ์  สุวรรณ์
3. เด็กชายสมชาย  ลุงตะ
 
1. นางลำดวน  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวอำพร  สังบุญ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มัชฌลีลา
 
1. นายสงบ  ผ่องพรรณ์
2. นายสุรินทร์  จิระพงษ์ปรีดา
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงวรรณวลี  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่เจ๋า
 
1. นายสงบ  ผ่องพรรรณ์
2. นางสาวสุกัญญา  สิงห์ฆะราช
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยาเทา
2. เด็กหญิงสุชาวลี  จาวธนบริรักษ์
 
1. นายสงบ  ผ่องพรรณ์
2. นางสาวอำพร  สังบุญ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนทกาญจน์  พานพิศุทธ์
2. เด็กหญิงบุษบา  จันตา
 
1. นายสงบ  ผ่องพรรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา  ไชยวงค์
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  กันทะวี
2. เด็กชายอ่อง  ลุงหริ่ง
 
1. นายวุฒิชัย  ยอดศร
2. นายสงบ  ผ่องพรรณ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจายน้อง  ลุงติ๊
 
1. นางสาวอำพร  สังบุญ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดา  แซ่จ๋าว
 
1. Mrs.Yun Ting  Chiu
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สุวิทย์
 
1. นายพัลลภ  คำลาพิศ
 
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 9 1. เด็กชายจ่อมิ้น  ลุงเซิง
2. เด็กชายทุนมิ้น  ลุงหม่อง
3. เด็กหญิงผ่องนวล  ลุงจาย
 
1. นางวนิช  พีรวรรธนเมธาวี
2. นางสมศรี  ไชย์บุญ