สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัญธิการ์  มัชฌลีลา
 
1. นางอรพรรณ  เขื่อนล้อม
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายเมษา  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวสุกัญญา  สิงห์ฆะราช
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดา  แซ่จ๋าว
 
1. Mrs.Yun Ting  Chiu
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สุวิทย์
 
1. นายพัลลภ  คำลาพิศ