สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ป้าจื้น
 
1. นายนิกร  เขื่อนล้อม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสิริภา  ลุงทร
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  พงศภัคตระกูล
 
1. นายนิกร  เขื่อนล้อม
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญลักษ์  กันทะวี
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.1 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัมพร  แซ่ย่าง
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปัญญา  ใจสี
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญลักษ์  กันทะวี
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 16 1. เด็กหญิงมน  อุเฒ่า
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่ม่า
 
1. นางสาวจาฬิธิพัณธุ์  อินต๊ะแก้ว
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงพลอย  นายคาย
2. เด็กหญิงอรทัย  จักรกะ
3. เด็กหญิงอรนุช  ลุงแดง
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
2. นายอุทัย  เพชรศรี
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงจารุมน  แซ่ซง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  หว่องวรวงค์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รอบคอบ
 
1. นางสาวนิลาพร  แซ่ลี้
2. นางมณี  จิระพงษ์ปรีดา