สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  พงศภัคตระกูล
 
1. นายนิกร  เขื่อนล้อม
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.1 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัมพร  แซ่ย่าง
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงพลอย  นายคาย
2. เด็กหญิงอรทัย  จักรกะ
3. เด็กหญิงอรนุช  ลุงแดง
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
2. นายอุทัย  เพชรศรี
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงจารุมน  แซ่ซง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  หว่องวรวงค์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รอบคอบ
 
1. นางสาวนิลาพร  แซ่ลี้
2. นางมณี  จิระพงษ์ปรีดา