สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปัว  ลุงส่วย
 
1. นางนิภาภรณ์  หลวงเทพ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. นายภานุวัฒน์  กนกแก้วลายทอง
 
1. นางลักษณาวรรณ  สุวรรณวิศลกิจ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 1. เด็กชายภานุทรรศ์  ศรีใจ
 
1. นางสาวนงเยาว์  โพธิ์ไทร
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวรรณวลัย  ตันถาง
2. เด็กหญิงอนัญญา  ยะปัน
 
1. นางบุณยวีร์  วงศ์สูน