สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจ๋า  ติยะ
2. เด็กชายชาญ  ยี่
3. เด็กหญิงพรรณี  อินต๊ะ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ยิ้มสวัสดิ์
2. นางชัชวาลย์  เลิศประเสริฐ
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายแดง  นันติ
 
1. นางนิตยา  รัตนธรรม
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐมน  อินต๊ะ
 
1. นายอุทัย  ชัยวงค์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงตาดำ  ลุงจิ่ง
2. เด็กหญิงมล  ลุงเล็ก
3. เด็กหญิงเงินหอม  ตาแก้ว
 
1. นางวนิดา  กาใจคำ
2. นายอุทัย  ชัยวงค์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลุงคำ
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ลุงต๋า
 
1. นางรัตนาภรณ์  ยาประเสริฐ
2. นางวิจิตรา  ธรรมศิริ