สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางสัก สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงก่ำ  กันหมาก
2. เด็กชายตาม  ลุงส่วย
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  จันทร์คำมี
 
1. นางสาวอัมพร  อินต๊ะป๊ก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงซอฟียะห์  บินอับดุลรามันปีเตอร์
2. เด็กชายณัฎดนัย  สิทธิวงศา
3. เด็กชายตรี  ปานทุน
4. เด็กหญิงนิฌา  ลุงสุ
5. เด็กชายนุช  จอมตา
 
1. นางบัวคำ  ศรีอิศรางกูล
2. นางวรากร  ขวัญสุวรรณ
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กชายจั๋น  นายเละ
2. เด็กหญิงดาว  แซ่เม่า
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กันธา
 
1. นางรจนา  ศรีวิจิตร์
 
4 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. นายก่ำ  ลุงมั่น
 
1. นางรจนา  ศรีวิจิตร์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรยา  มีวงษ์
 
1. นายบุญทอง  คำปัญญา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.5 เงิน 18 1. เด็กชายกฤษฎา  ตาคำ
 
1. นางสาววิมล  ปวนปันวงค์
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงกนกมณี  คำงาม
 
1. นางสาววิมล  ปวนปันวงค์