สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายอักษร สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์ราช
 
1. นางสาวญาณวดี  หน่อคำ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปารียา  คำราพิช
 
1. นางเอมอร  เยาวนา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  สมศรี
 
1. นางสาวญาณวดี  หน่อคำ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์อูป
 
1. นางเอมอร  เยาวนา
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปฏิมากร  สิทัน
2. เด็กหญิงวริญญา  แซ่พานคำ
 
1. นางเอมอร  เยาวนา
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีรักษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  กันทะมาลัย
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงยุพา  แซ่เฉิ่น
 
1. นางสาวอรอนงค์  มณีศักดิ์
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายปวีรปกรศ์  เนตรดวง
 
1. นางสาวอรอนงค์  มณีศักดิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กชายรณชัย  อาจหาญ
2. เด็กชายวรรธนัย  วรรธนันทกุล
3. เด็กชายศักรินทร์  บุญตัน
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  พระใหญ่
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.23 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สอนธรรม
2. เด็กชายชุติพล  ตั้งสัตยาธิษฐาน
3. เด็กหญิงนัทซึมิ  ทากาโนะ
 
1. นางเนาวรัตน์  เขนย
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์หอม
2. เด็กชายชิษณุ   หทยะวัฒน์
 
1. นางเนาวรัตน์  เขนย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กชายภาคิน  มะโนวร
 
1. นางนิตยา  บุญรัตน์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดวงทิพย์
 
1. นางนิตยา  บุญรัตน์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกานต์  คำหลวง
2. เด็กหญิงนภสร  แซ่ซิง
 
1. นายมูลแก้ว  บุญรัตน์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ปองขจัดภัย
2. เด็กชายราชฤทธิ์  สีลับขวา
 
1. นางวิภารัตน์  ปันด้วง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมร่าง
2. เด็กหญิงลักษิกา  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิระประภา  ไชยวงค์
 
1. นางสาวอินทิรา  เมตตาราษฎร์
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 77 เงิน 12 1. เด็กชายเจษฎา  ขนุนแดง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ต้นนาค
 
19 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  บุญถึง
 
1. นางสาวอินทิรา  เมตตาราษฎร์
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงพัลลภา  ขุนจันทร์
 
1. นางนันท์นภัส  เมืองเหมอะ