สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายอักษร สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปารียา  คำราพิช
 
1. นางเอมอร  เยาวนา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  สมศรี
 
1. นางสาวญาณวดี  หน่อคำ
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปฏิมากร  สิทัน
2. เด็กหญิงวริญญา  แซ่พานคำ
 
1. นางเอมอร  เยาวนา
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีรักษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  กันทะมาลัย
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์หอม
2. เด็กชายชิษณุ   หทยะวัฒน์
 
1. นางเนาวรัตน์  เขนย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดวงทิพย์
 
1. นางนิตยา  บุญรัตน์