สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายอักษร สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์ราช
 
1. นางสาวญาณวดี  หน่อคำ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์อูป
 
1. นางเอมอร  เยาวนา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงยุพา  แซ่เฉิ่น
 
1. นางสาวอรอนงค์  มณีศักดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กชายรณชัย  อาจหาญ
2. เด็กชายวรรธนัย  วรรธนันทกุล
3. เด็กชายศักรินทร์  บุญตัน
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  พระใหญ่
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.23 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สอนธรรม
2. เด็กชายชุติพล  ตั้งสัตยาธิษฐาน
3. เด็กหญิงนัทซึมิ  ทากาโนะ
 
1. นางเนาวรัตน์  เขนย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กชายภาคิน  มะโนวร
 
1. นางนิตยา  บุญรัตน์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกานต์  คำหลวง
2. เด็กหญิงนภสร  แซ่ซิง
 
1. นายมูลแก้ว  บุญรัตน์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมร่าง
2. เด็กหญิงลักษิกา  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 77 เงิน 12 1. เด็กชายเจษฎา  ขนุนแดง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ต้นนาค
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงพัลลภา  ขุนจันทร์
 
1. นางนันท์นภัส  เมืองเหมอะ