สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 1. เด็กชายชัยรัตน์  จะโต้
 
1. นางอภิญญา  วงศ์ใหญ่
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  จะอื่อ
2. เด็กหญิงสิริกร  จะบือ
3. เด็กหญิงสุนทรี  แซ่ลี้
 
1. นายสมประสงค์  วงศ์ทันใจ
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  นาปาน
2. เด็กหญิงสุธิดา  มั่นแซง
3. เด็กหญิงส้มชญา  กุ่งนะ
 
1. นางสาวสุภา  ลือโขง