สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ใจ๋มาวงค์
 
1. นางปราณี  ราชปฐม
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงชไมพร  ก้อนคำ
2. เด็กหญิงภาวิกา  เหมือนค้าน
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ว่างเวง
 
1. นางอารีย์  อานุ